Statement of Non-Discrimination (non-english)

Spanish

Apéndice A de la Parte 92-Aviso Informar a las personas acerca de requisitos de no discriminación y accesibilidad y Declaración de no discriminación de la muestra:

La discriminación es contra la ley

Van Timmeren Family Dentistry, PC cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo. Van Timmeren Family Dentistry, PC no excluye la gente o tratar de manera diferente debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

Van Timmeren Family Dentistry, PC

 • Proporciona ayudas y servicios gratuitos a las personas con discapacidad para comunicarse efectivamente con nosotros, tales como:

○ intérpretes de lengua de signos cualificados

○ La información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)

 • Proporciona servicios de idiomas gratuitos a personas cuya lengua materna no es el Inglés, tales como:

○ Los intérpretes calificados

○ La información escrita en otros idiomas

Si you necesidad de estos servicios, póngase en contacto con Scott Van Timmeren DDS

Si usted cree que Van Timmeren Family Dentistry, PC ha dejado de proporcionar estos servicios o discriminado de otra forma sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo, puede presentar una queja con Scott Van Timmeren 2620 44ª St SW Wyoming MI 49519, 616-538-1050,frontdesk@vtfamilydentistry.com. Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una queja, Scott Van Timmeren está disponible para ayudarle.

También puede presentar una queja de derechos civiles con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina de Derechos Civiles de Estados Unidos, por vía electrónica a través de la Oficina de Portal queja de derechos civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, o por correo o por teléfono al:

NOS Departamento de Salud y Servicios Humanos

200 Independence Avenue, SW

Habitación 509F, HHH edificio

Washington, corriente continua 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Arabic

الملحق (أ) إلى الجزء 92-لاحظ إعلام الأفراد حول متطلبات عدم التمييز وإمكانية الوصول وبيان عدم التمييز العينة:

التمييز ضد قانون

فان Timmeren الأسرة طب الأسنان، وأجهزة الكمبيوتر يتوافق مع القوانين الاتحادية السارية الحقوق المدنية ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو السن أو الإعاقة، أو الجنس. فان Timmeren الأسرة طب الأسنان، وأجهزة الكمبيوتر لا يستبعد الناس أو التعامل معهم بشكل مختلف بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو السن أو الإعاقة، أو الجنس.

فان Timmeren الأسرة طب الأسنان، وأجهزة الكمبيوتر

 • يوفر المساعدات والخدمات المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة في التواصل بشكل فعال معنا، مثل:

○ مترجمين لغة الإشارة المؤهلين

○ المعلومات المكتوبة في أشكال أخرى (الطباعة الكبيرة، والصوت، وأشكال إلكترونية يمكن الوصول إليها، وأشكال أخرى)

 • يوفر خدمات لغة مجانية للأشخاص الذين ليست اللغة الإنجليزية لغتهم الأساسية، مثل:

○ المترجمين المؤهلين

○ معلومات مكتوبة بلغات أخرى

إذا يوش بحاجة إلى هذه الخدمات، اتصل سكوت فان Timmeren DDS

إذا كنت تعتقد أن فان Timmeren الأسرة طب الأسنان، وأجهزة الكمبيوتر قد فشل في توفير هذه الخدمات أو التمييز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو السن أو الإعاقة، أو الجنس، أو يمكنك تقديم شكوى مع سكوت فان Timmeren 2620 44 سانت جنوب غرب وايومنغ MI 49519، 616-538-1050،frontdesk@vtfamilydentistry.com. يمكنك تقديم شكوى شخصيا أو عن طريق البريد أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة تقديم شكوى، سكوت فان Timmeren متاح لمساعدتك.

يمكنك أيضا تقديم شكوى الحقوق المدنية مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مكتب الحقوق المدنية، إلكترونيا عن طريق مكتب الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية البوابة، وهي متاحة على https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf، أو عن طريق البريد أو الهاتف على العنوان التالي:

لنا وزارة الصحة والخدمات البشرية

200 شارع الاستقلال، SW

509F غرفة، HHH بناء

واشنطن، العاصمة 20201

1-800-368-1019، 800-537-7697 (TDD)

هي أشكال شكوى المتاحة في http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Mandarin

附錄A部分92通知書,告知個人關於非歧視和可訪問性要求和樣品非歧視聲明:

歧視是違法的

凡Timmeren家庭牙科,PC符合適用的聯邦民權法和種族,膚色,國籍,年齡,殘疾,或性的基礎上不歧視。凡Timmeren家庭牙科,PC不排除人或不同的方式對待他們,因為種族,膚色,國籍,年齡,殘疾或性別。

凡Timmeren家庭牙科,PC

 • 提供殘疾人士與我們進行有效的溝通,如免費幫助和服務:

○合格手語翻譯

○其他格式的書面信息(大字本,聲音,無障礙電子格式,其他格式)

 • 人,其主要語言不是英語,比如提供免費的語言服務:

○合格的譯員

○資料其他語言編寫的

如果喲u需要這些服務,請聯繫斯科特·範·Timmeren DDS

如果您認為範Timmeren家庭牙科,PC未能提供這些服務,或在種族,膚色,國籍,年齡,殘疾,或性的基礎上,另一種方式區分,可以將文件與斯科特範Timmeren 2620年第44屆委屈聖SW懷俄明MI 49519,616-538-1050,frontdesk@vtfamilydentistry.com。您可以親自或通過郵寄,傳真或電子郵件提交申訴。如果您需要幫助申請委屈,斯科特範Timmeren可用來幫助你。

您還可以在https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby文件,衛生和人類服務,民權辦公室,美國能源部民權投訴,電子方式通過民權辦公室投訴門戶網站,提供.jsf,或者通過電子郵件或電話:

我們 衛生與人類服務部

200獨立大道,西南

房間509F, HHH 建造

華盛頓, DC 20201

1-800-368-1019,800-537-7697(TDD)

投訴表格可在 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 

Vietnamese

Phụ lục A đến phần 92-Thông báo Thông báo cá nhân Về Kỳ Thị và cận Yêu cầu và Tuyên Bố Không Kỳ mẫu:

Phân biệt đối xử là Against Luật

Văn Timmeren Family Nha Khoa, máy tính tuân thủ pháp luật quyền dân sự liên bang áp dụng và không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, hoặc quan hệ tình dục. Văn Timmeren Family Nha Khoa, máy tính không loại trừ người hoặc đối xử với họ khác nhau về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, hoặc quan hệ tình dục.

Văn Timmeren Family Nha Khoa, PC

 • Cung cấp hỗ trợ và các dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, chẳng hạn như:

○ thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Qualified

○ thông tin bằng văn bản trong các định dạng khác (in khổ lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể truy cập, các định dạng khác)

 • Cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho người mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như:

○ dịch viên đủ điều kiện

○ Thông tin được viết bằng các ngôn ngữ khác

Nếu you cần những dịch vụ, liên hệ với Scott Van Timmeren DDS

Nếu bạn tin rằng Van Timmeren Family Nha Khoa, máy tính đã thất bại trong việc cung cấp các dịch vụ hoặc phân biệt đối xử theo cách khác trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, hoặc quan hệ tình dục, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với Scott Van Timmeren 2620 lần thứ 44 St SW Wyoming MI 49.519, 616-538-1050,frontdesk@vtfamilydentistry.com. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, fax hoặc email. Nếu bạn cần giúp đỡ nộp đơn khiếu nại, Scott Van Timmeren có sẵn để giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về quyền công dân với Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, Văn phòng các Quyền Dân sự, điện tử thông qua Văn phòng Khiếu nại Quyền Dân Portal, sẵn tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, hoặc bằng thư hoặc điện thoại tại địa chỉ:

Mỹ Sở Y tế và Nhân

200 Độc lập Avenue, SW

Phòng 509F, HHH Tòa nhà

Washington, DC 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Albanian

Shtojca A Pjesës 92-Njoftim Informimi Individët Rreth mosdiskriminimit dhe Accessibility Kërkesat dhe Deklarata Shembull mosdiskriminimit:

Diskriminimi është kundër ligjit

Van Timmeren Family Dentistry, PC është në përputhje me ligjet në fuqi Federale të drejtave civile dhe nuk diskriminon në bazë të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, paaftësisë, apo seksi. Van Timmeren Family Dentistry, PC nuk përjashton njerëzit apo trajtojnë ata ndryshe për shkak të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, paaftësisë, apo seksi.

Van Timmeren Family Dentistry, PC

 • Ofron ndihma falas dhe shërbime për njerëzit me aftësi të kufizuara për të komunikuar në mënyrë efektive me ne, të tilla si:

○ përkthyesit të gjuhës së shenjave kualifikuar

○ informacion Shkruar në formate tjera (shkronja të mëdha, audio, formate të arritshme elektronike, formate të tjera)

 • Ofron shërbime gjuhësore falas për njerëzit gjuha kryesore e të cilëve nuk është anglishtja, të tilla si:

○ përkthyesit të kualifikuar

○ Informacione të shkruara në gjuhë të tjera

Nëse you nevojë për këto shërbime, kontaktoni Scott Van Timmeren DDS

Nëse besoni se Van Timmeren Family Dentistry, PC ka dështuar për të ofruar këto shërbime apo diskriminohet në një mënyrë tjetër, në bazë të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, paaftësisë, apo seksit, ju mund të paraqesë një ankesë me Scott Van Timmeren 2620 44th St SW Wyoming MI 49519, 616-538-1050,frontdesk@vtfamilydentistry.com. Ju mund të paraqesë një ankesë personalisht ose me postë, faks, ose e-mail. Nëse keni nevojë për të ndihmuar paraqitjen e ankesave, Scott Van Timmeren është në dispozicion për t’ju ndihmuar.

Ju gjithashtu mund të paraqesë një ankesë të drejtave civile me të Departamentit amerikan të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore, Zyra për të Drejtat Civile, në mënyrë elektronike nëpërmjet Zyrës për Ankesa të Drejtat Civile Portal, në dispozicion në https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, ose me postë apo telefon në:

ne Departamenti i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH ndërtesë

Washington, DC 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

modelet për ankimet janë në dispozicion në http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Korean

Van Timmeren Family Dentistry, P.C. 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다Van Timmeren Family Dentistry, P.C은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

Van Timmeren Family Dentistry, P.C]:

 • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.

○ 자격있는 수화 통역자

○ 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)

 • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.

○ 자격있는 통역자

○ 다른 언어로 작성된 서면 정보

이러한 서비스가 필요하시면 Scott Van Timmeren 에 연락하십시오.

Van Timmeren Family Dentistry, P.C 이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우Scott Van Timmeren 2620 44ª St SW Wyoming MI 49519, 616-538-1050,frontdesk@vtfamilydentistry.com ,(으)로 연락하여 불만을 제기하실 수 있습니다. 직접 방문하거나 우편, 팩스 또는 이메일로 불만을 제기하실 수 있습니다. 불만 제기와 관련하여 도움이 필요하시면,] Scott Van Timmeren (으)로부터 지원을 받으실 수 있습니다.

또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

민원 양식은 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html에 있습니다.

 

Bengali 

Van Timmeren Family Dentistry, P.C. প্রযোজ্য ফেডারেল নাগরিক অধিকার আইন মেনে চলে এবং জাতি, রঙ, জাতীয় উৎপত্তি, বয়স, অক্ষমতা, বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য করে না। Van Timmeren Family Dentistry, P.C. জাতি, রঙ, জাতীয় উৎপত্তি, বয়স, অক্ষমতা, লিঙ্গের ভিন্নতায় কখনো মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করে না।

Van Timmeren Family Dentistry, P.C.

 • আমাদের সাথে কার্যকরীভাবে যোগাযোগ করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে উপকরণ এবং সেবা উপলব্ধ করানো হয়, যেমন :
  • যোগ্যতাসম্পন্ন চিহ্নস্বরূপ ভাষার দোভাষী
  • অন্যান্য ফরম্যাটের মধ্যে আছে লিখিত তথ্য (বৃহৎ মুদ্রণ, অডিও, প্রবেশযোগ্য ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে এবং অন্যান্য ফরম্যাটে)
 • যাদের প্রধান ভাষা ইংরেজি নয়, তাদের জন্য বিনামূল্যে ভাষার সাহায্য সেবা

প্রদান করে:

 • যোগ্যতাসম্পন্ন দোভাষী
 • অন্যান্য ভাষায় লিখিত তথ্য

আপনি চাইলে এই পরিষেবাসমূহ পেতে যোগাযোগ করুন Scott Van Timmeren

যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে [Name of covered entity] এই সেবা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা জাতি, রঙ, জাতীয় উৎপত্তি, বয়স, অক্ষমতা, বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বা অন্য কোন উপায়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে বলে যদি আপনি করেন তাহলে আপনি একটি অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এখানে Scott Van TImmeren 2620 44th ST SW Wyoming MI 49519, frontdesk@vtfamilydentistry.com, 616-538-1050 । আপনি ব্যক্তিগতভাবে  বা মেইল, ফ্যাক্স, অথবা ইমেল দ্বারা একটি অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। যদি অভিযোগ দায়ের করতে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, Scott Van Timmerenতারজন্য সাহায্য উপলব্ধ আছে এবং আপনি সাহায্য পাবেন।

আপনি ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে Office for Civil Rights Complaint Portal: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, -এর অফিসের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারবেন এখানেঃ U.S. Department of Health and Human Services (ইউ. এস. ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এণ্ড হিউম্যান সার্ভিসেস), Office for Civil Rights, (অফিস ফর সিভিল রাইটস), এছাড়াও আপনি ইমেল অথবা ফোন করেও অভিযোগ জানাতে পারবেন:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Polish

Van Timmeren Family Dentistry, P.C. postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć Van Timmeren Family Dentistry, P.C nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

Van Timmeren Family Dentistry, P.C

 • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykład:

○ Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego

○ Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)

 • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład:

○ Wykwalifikowanych tłumaczy

○ Informacje na piśmie w innych językach

Jeżeli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z Scott Van Timmeren

Jeżeli uważasz, że [Name of covered entity] nie świadczy tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do: Scott Van Timmeren, 2620 44th St SW Wyoming MI 49519, 616-538-1050, frontdesk@vtfamilydentistry.com.  Skargę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub faksu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, [Name and Title of Civil Rights Coordinator] może w tym pomóc.

Skargę obywatelską można również złożyć w U.S. Department of Health and Human Services (Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych), Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną za pośrednictwem Office for Civil Rights Complaint Portal na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:

U.S.  Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularze skarg są dostępne na stronie http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

German

Van Timmeren Family Dentistry, P..C. gerfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. Van Timmeren Family Dentistry, P..C. lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

Van Timmeren Family Dentistry, P..C.

 • Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven Kommunikation, wie z. B.:

○ Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher

○ Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche elektronische Formate, sonstige Formate)

 • Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:

○ Qualifizierte Dolmetscher

○ Schriftliche Informationen in anderen Sprachen

Sollten Sie diese Dienstleistungen benötigen, so wenden Sie sich an Scott Van Timmeren.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Van Timmeren Family Dentistry, P..C. es versäumte, diese Dienstleistungen anzubieten, oder auf sonstige Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminierte, so können Sie eine Beschwerde einreichen bei: Scott Van Timmeren, 2620 44th St SW Wyoming MI 49519, 616-538-1050, frontdesk@vtfamilydentistry.com. Sie können eine Beschwerde persönlich oder per Post, Fax oder E-Mail einreichen. Sollten Sie Hilfe beim Einreichen einer Beschwerde benötigen, so steht Ihnen Scott Van Timmeren gerne zur Verfügung.

Sie können ebenfalls eine Menschenrechtsbeschwerde einreichen bei: Department of Health and Human Services (U.S.-Gesundheitsministerium), Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Beschwerdeformulare sind verfügbar unter http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Italian

Van Timmeren Family Dentistry, P.C.  è conforme a tutte le leggi federali vigenti in materia di diritti civili e non pone in essere discriminazioni sulla base di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso. Van Timmeren Family Dentistry, P.C non esclude le persone o le tratta diversamente a causa di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso.

Van Timmeren Family Dentistry, P.C

 • Offre sostegni e servizi gratuiti alle persone affette da disabilità per comunicare con noi in modo efficace, quali:

○ Interpreti qualificati nella lingua dei segni

○ Informazioni scritte in altri formati (stampe a grandi caratteri, audio, formati elettronici accessibili, altri formati)

 • Offre servizi linguistici gratuiti alle persone la cui lingua primaria non è l’inglese, quali:

○ Interpreti qualificati

○ Informazioni scritte in altre lingue

In caso si necessiti di tali servizi, contattare Scott Van Timmeren

In caso si ritenga che Van Timmeren Family Dentistry, P.C non abbia offerto tali servizi o abbia posto in essere discriminazioni in altri modi sulla base di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso, è possibile presentare una vertenza a: Scott Van Timmeren, 2620 44th St SW Wyoming MI 49519, 616-538-1050,frontdesk@vtfamilydentistry.com.  È possibile presentare una vertenza di persona o a mezzo posta, fax oppure e-mail. In caso si necessiti di aiuto per la presentazione della vertenza, Scott Van Timmeren DDS, è disponibile a fornire assistenza.

È altresì possibile presentare un reclamo per i diritti civili allo U.S. Department of Health and Human Services (Dipartimento statunitense per la salute e i servizi umani), Office for Civil Rights (Ufficio per i diritti civili), elettronicamente mediante il Office for Civil Rights Complaint Portal, disponibile all’indirizzo https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oppure a mezzo posta o telefono all’attenzione di:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

I moduli di reclamo sono disponibili all’indirizzo http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Japanese

Van Timmeren Family Dentistry, P.C. は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。Van Timmeren Family Dentistry, P.Cは人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異なる扱いをいたしません。

Van Timmeren Family Dentistry, P.C

 • 効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無料で提供いたします。

○ 資格ある手話通訳者

○ その他形式の文字情報(大きな活字、音声信号、手軽な電子形式、その他)

 • 英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。

○ 資格ある通訳者

○ 英語以外の言語で書かれた情報

これらのサービスを必要とされる場合は、Scott Van Timmeren までご連絡ください。

Van Timmeren Family Dentistry, P.Cがこれらのサービスの提供を怠ったり、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づいた何らかの方法で差別したと思われる場合、こちらまで苦情を申し立てることができます:Scott Van Timmeren , 2620 44th st SW Wyoming MI, 49519, 616-538-1050,frontdesk@vtfamilydentistry.com。苦情の申し立ては、直接、または郵便、ファックス、メールで行うことができます。苦情を申し立てるにあたり援助が必要な場合は、Scott Van Timmeren D.D.S.  がお手伝いいたします。

また、公民権に関する苦情は、U.S. Department of Health and Human Services(保健社会福祉省)のOffice for Civil Rights(公民権局)へ、Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfから電子申請するか、以下へ郵便または電話で申し立てることもできます:

U.S.Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C.20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

苦情申立書はhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlよりダウンロードいただけます。

 

Russian

Van Timmeren Family Dentistry, P.C. соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.  Van Timmeren Family Dentistry, P.C.  не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

Van Timmeren Family Dentistry, P.C.

 • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:

○ услуги квалифицированных сурдопереводчиков;

○ письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы).

 • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно:

○ услуги квалифицированных переводчиков;

○ письменную информацию на других языках.

Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к Scott Van Timmeren

Если вы считаете, что в Van Timmeren Family Dentistry, P.C. вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу: Scott Van Timmeren, 2620 44th sT SW Wyoming MI 49519, 616-538-1050, frontdesk@vtfamilydentistry.com.  Вы можете подать жалобу лично или отправить по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам поможет Scott Van Timmeren D.D.S.

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201 (США)

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Serbo-Croatian

Van Timmeren Family Dentistry, P.C. pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.  Van Timmeren Family Dentistry, P.C. ne isključuje ljudi niti ih tretira drugačije zbog njihove rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.

Van Timmeren Family Dentistry, P.C.

 • Pruža besplatnu pomoć i usluge osobama sa invaliditetom kako bi komunicirali efikasno s nama, poput:

○ kvalifikovanih tumača za znakovni jezik

○ pisanih informacija u drugim formatima (veća slova štampanih materijala, audio format, dostupni elektronski i drugi formati)

 • Pruža besplatne jezičke usluge osobama čiji maternji jezik nije engleski, poput:

○ kvalifikovanih jezičkih tumača

○ informacija napisanih na drugim jezicima

Ako su vam potrebne ove usluge, kontaktirajte Scott Van Timmeren

Ako mislite da vam Van Timmeren Family Dentistry, P.C. nije pružio ove usluge ili ste bili izloženi diskriminaciji na neki drugi način po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola, možete podnijeti prigovor sljedećoj ustanovi Scott Van Timmeren, 2620 44th St SW Wyoming MI 49519, 616-538-1050, frontdesk@vtfamilydentistry.com.  Prigovor možete podnijeti lično, poštom, faksom ili elektronskom poštom. Ako vam je potrebna pomoć za podnošenje prigovora, Scott Van Timmeren D.D.S. e dostupan da vam pomogne.

Takođe možete podnijeti žalbu u vezi građanskih prava ministarstvu U.S. Department of Health and Human Services (Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga), Office for Civil Rights (Služba za građanska prava) elektronski preko Office for Civil Rights Complaint Portal, dostupnog na https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ili poštom ili telefonom na:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD – Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom)

Obrasci žalbe dostupni su na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Tagalog

Sumusunod ang Van Timmeren Family Dentistry, P.C.   sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  Ang Van Timmeren Family Dentistry, P.C.   ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang Van Timmeren Family Dentistry, P.C.   ay:

 • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)

 • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter

○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Scott Van Timmeren

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Van Timmeren Family Dentistry, P.C.   ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa Scott Van Timmeren, 2620 44th St SW Wyoming MI 49519, 616-538-1050, frontdesk@vtfamilydentistry.com.   Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Scott Van Timmeren D.D.S.  upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.